Att bo i bostadsrätt – vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att man valt ett boende i ett flerbostadshus med lägenheter som alla i föreningen äger gemensamt. När man betalar insatsen eller köper bostadsrätten av en tidigare innehavare innebär det inte att man köper lägenheten. Det man köper är i stället rätten att besitta lägenheten utan någon begränsning i tiden.

Skötsel

Praktiskt innebär detta att man övertar fullt ansvar för bostadsrätten (lägenheten) vad avser det inre underhållet och skötseln. Man får inte göra förändringar i husets bärande konstruktion, dvs riva väggar utan att först ha frågat och fått tillstånd av fastighetsskötaren. Föreningen svarar för reparation och underhåll av rördragningar för vatten, avlopp och värme. Detsamma gäller för elinstallationer fram till elcentralen i lägenheten. Gemensamt sköts även fasader, trapphus och alla gemensamma utrymmen såsom tvättstugor, parkmark mm.

Att vara med och besluta

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har juridiskt sett samma rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att det inte går att skylla ifrån sig på ”de andra”, eftersom alla kan och bör vara med och fatta de viktiga besluten kring boendet. Det finns fyra viktiga organ i en bostadsrättsförening:

 • Föreningsstämman – föreningens högsta beslutande organ
 • Styrelsen – leder föreningens arbete under året och ansvarar för den direkta förvaltningen
 • Revisorerna – har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning
 • Valberedningen – ska förbereda de val som sker på föreningsstämman genom att tillfråga och föreslå kandidater

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. På stämman går man igenom föregående års räkenskaper, väljer styrelse och beslutar avseende de motioner som inkommit till stämman. Beslut fattas även avseende särskilda frågor som styrelsen hänskjutit till stämman.

Styrelsens arbete

Bostadsrättsföreningens angelägenheter handhas av den valda styrelsen. Styrelsen handlägger alla föreningens frågor, med undantag för de frågor som enligt stadgarna ska avgöras av föreningsstämman. Styrelsen är skyldig att sköta föreningens angelägenheter på ett sådant sätt att dess medlemmar ej åsamkas ekonomisk skada. Styrelsens arbete regleras bland annat av:

 • Föreningens stadgar
 • Lagen om ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättslagen
 • Hyreslagen
 • Bokföringslagen

Andrahandsupplåtelse

Styrelsen godkänner för närvarande följande skäl för andrahandsuthyrning:

 • Arbete eller studier på annan ort (tidsbegränsat)
 • Provboende på annat ställe (tidsbegränsat)
 • Upplåtelse till nära släkting (förälder, syskon, barn)