Information om sophanteringen 2015-09-09

Efter många turer och temporära lösningar för föreningens sophantering har vi nu vårt kärlskåp på plats. Kärlskåpet rymmer fem sopkärl avsedda för hushållssopor och matavfall. Skyltar har nu monterats som anger vilka kärl som skall innehålla hushålls- resp. matavfall.

Hushållssopor
Under det senaste året har vi haft hämtning av hushållssopor två gånger per vecka. Vi har nu justerat hämtningsfrekvensen till en gång per vecka. Föreningen kommer mer än halvera kostnaden för tömning av hushållssopor jämfört med tidigare baserat på den modell som tillämpas i Solna.

Vi börjar med fyra kärl för hushållssopor men hoppas att kunna växla ett av dessa mot matavfallskärl. Det ger i så fall föreningen en ytterligare besparing eftersom matavfallet avhämtas utan kostnad (se nedan). Vi börjar med denna ansats och ser hur kapacitet samt lukt mm faller ut. Om vi upplever problem får vi justera antalet kärl och hämtningsfrekvens under hösten.

Matavfall
Avhämtning av matavfall är kostnadsfritt i Solna. Om vi skulle behöva fler kärl framöver så går det bra att lägga till utan kostnad. Hämtningsfrekvensen är begränsad till 1 gång i veckan.

Vi börjar med ett kärl för matavfall vilket inte ger tillräcklig kapacitet om flertalet av föreningens medlemmar väljer att börja sortera ut matresterna. Styrelsens förhoppning är att många väljer att sortera matavfall vilket ger kostnadsfördelar enl. ovan och förhoppningsvis även värnar miljön.

I port 60 finns nu sorteringskorg, påsar, slaskrensare och informationsblad att hämta. Om den materiel som levererats går åt så får vi kompletteringar från Solna Stad, även detta kostnadsfritt.

Vi planerar att sätta upp påshållare i port 60 samt i tvättstugeavdelningen. Dessa kommer att fyllas på med avfallspåsar allt eftersom de går åt.

Övrigt
Ang. entreprenaden. Skåpet är inte i lod. Styrelsen har reagerat på detta. Dock har vi efter samtal med entreprenörerna kommit fram till att nuvarande utseende är att föredra.

Att ställa det i lod ger nämligen en del konsekvenser. En konsekvens är att vi sannolikt skulle behöva längre ramper för de skåp som får högre frigång mot marken. Detta skulle i så fall innebära att medlemmar behöver beträda rampen för att kasta soporna. En ramp som sannolikt blir hal under vintertid. Höjden samt halkrisken skulle sannolikt innebära en snedfördelning av sopmängden mellan de olika kärlen.

Sammantaget så får vi nog leva med detta utseende. Bakifrån ser det lite konstigt ut, framifrån upplevs det som naturligt. En möjlighet som skall utredas är att anlägga planteringar bakom skåpet så att det inte blir lika påtagligt att det inte är i lod. Enligt entreprenörerna så är konstruktionen stabil och risken för att skåpet med tiden börjar luta eller ramla samman anses som låg.

Luckorna är förberedda för att kunna montera lås. Vi avvaktar med det och utvärderar hur det fungerar med olåst. Om det missköts och blir en allmän soptunna så får vi se över detta. Övriga stationer i vårt direkta närområde har inte lås (stationen närmast torget undantagen).

/Styrelsen

Tags:

Comments are closed